Säännöt

Yhdistyksen nimi on Sortavalan Pulli-suku r.y. ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toimialueena koko maa.

Yhdistyksen tarkoituksena on vaalia suvun perinteitä ja edistää yhteenkuuluvaisuuden tunnetta jäsenten keskuudessa.

Yhdistys pyrkii toteuttamaan tarkoitusperiään

 • järjestämällä kokouksia,
 • keräämällä ja arkistoimalla sukua koskevaa tietoa,
 • selvittämällä suvun vaiheita sekä saattamalla tutkimustyön tulokset jäsenten tietoon,
 • jatkuvasti luetteloimalla suvun jäsenet.

Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen 18 vuotta täyttänyt, joka polveutuu Sortavalan Pulli-suvun esi-isästä, tai joka on avioliiton kautta tähän sukuun liittynyt. Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä myös  jokainen sukuseuran  toiminnasta kiinnostunut henkilö.

Yhdistykseen pyrkivän on ilmoitettava siitä yhdistyksen hallitukselle, joka päättää jäseneksi ottamisesta. Jäsenen, joka haluaa erota yhdistyksestä, on siitä kirjallisesti ilmoitettava yhdistyksen hallitukselle tai puheenjohtajalle, taikka suullisesti yhdistyksen kokoukselle pöytäkirjaan merkittäväksi.

Yhdistyksen jäsenen tulee suorittaa varsinainen sukukokouksen vuosittain vahvistama jäsenmaksu. Yhdistyksen jäsenistä tulee hallituksen pitää jäsenluetteloa.

Yhdistyksen hallitus valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan varsinaisessa sukukokouksessa. Hallitukseen kuuluu korkeintaan kaksitoista jäsentä, joista kahden vuoden välein kolmannes on erovuorossa. Kahden ensimmäisen toimintakauden aikana erovuoroiset valitaan arvalla. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä keskuudestaan tai muista jäsenistä sihteerin ja yhdistykselle tarpeelliset muut toimihenkilöt. Samalle henkilölle voidaan osoittaa useampikin tehtävä. Hallitus voi keskuudestaan asettaa avukseen valiokuntia erityisten tehtävien hoitamista varten. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään viisi muuta jäsentä on saapuvilla. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni. Hallituksen kokouksista on pidettävä päätöspöytäkirjaa.

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain ja ne on jätettävä tilintarkastajille tarkastettavaksi viimeistään seuraavan helmikuun kuluessa. Tilintarkastajan lausunto tilien ja yhdistyksen hallinnon tarkastuksesta on jätettävä viimeistään seuraavan maaliskuun kuluessa hallitukselle.

10§

Yhdistyksen varsinainen sukukokous pidetään hallituksen kutsusta sen määräämässä paikassa ja aikana huhti-syyskuun kuluessa joka toinen vuosi ja siitä on ilmoitettava yhdistyksen jäsenille vähintään kaksi viikkoa aikaisemmin kutsulla, joka on julkaistu sanomalehdissä ja saatettu tiedoksi kirjeellä. Ylimääräisiin sukukokouksiin kutsutaan yhdistyksen jäsenet hallituksen toimesta kirjeellä vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta.

11§

Sukukokoukselle valitaan puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Todetaan kokouksen laillisuus. Varsinaisessa sukukokouksessa päätetään seuraavista asioista:

 1. hyväksytään kahden edellisen vuoden toimintakertomus,
 2. hyväksytään kahden edellisen vuoden tilit ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille,
 3. vahvistetaan hallituksen laatima kahden seuraavan kalenterivuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio,
 4. valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle,
 5. valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varamies kahden seuraavan kalenterivuoden toimintaa ja tilejä tarkastamaan,
 6. päätetään kahtena seuraavana vuonna kannettavan jäsenmaksun suuruus,
 7. päätetään muista kokouskutsussa ilmoitetuista asioista. Kokouksen muun ohjelman tulee, mikäli mahdollista liittyä yhdistyksen tarkoitusperiin.

12§

Sukukokouksessa on jokaisella yhdistyksen läsnäolevalla jäsenellä, joka on maksanut jäsenmaksunsa, yhtäläinen äänioikeus. Äänestys on avoin, ellei ole päätetty käyttää suljettua äänestystä. Päätökseksi tulee mielipide, jonka hyväksi useimmat äänet on annettu, ellei näissä säännöissä määräenemmistöä edellytetä. Mikäli äänet menevät tasan se mielipide voittaa, jonka puolesta kokouksen puheenjohtaja on äänestänyt. Äänten ollessa vaaleissa tasan määrätään tulos arvalla.

13§

Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta, yhdistyksen purkamisesta, kiinteistön ostamisesta, myymisestä tai kiinnittämisestä voidaan tehdä vain jos siitä on kokouskutsussa nimenomaan ilmoitettu. Edellä mainittujen päätösten tekoon tarvitaan kahden kolmasosan äänten enemmistö äänestyksessä annetuista äänistä.

14§

Jos yhdistys purkautuu, on viimeisessä sukukokouksessa päätettävä yhdistyksen omaisuuden käyttämisestä yhdistyksen tarkoitusperiä vastaavalla tavalla, taikka päätettävä yhdistyksen varojen tai muun omaisuuden luovuttamisesta Sukuyhteisöjen tuki r.y:lle taikka sitä vastaavalle rekisteröidylle järjestölle.