Sortavalan Pulli-suku ry:n toimintasuunnitelma vuosille 2022-2023

Sukuseuran tarkoituksena on saada Sortavalan Pulli-sukuun kuuluvat läheisineen ja sukuseuran tavoitteet hyväksyvät ihmiset mukaan yhteiseen toimintaan, koota talteen ja vaalia suvun perinteitä sekä edistää yhteenkuuluvaisuuden tunnetta sukulaisten keskuudessa. Koko sukuseuran toiminnan ajan tätä on toteutettu sukulaisten yhteisillä tapaamisilla, suvun perinteistä kertovalla julkaisutoiminnalla sekä sukutuotteiden valmistuksella ja myynnillä. Suvun vaiheet ja jäsenten tiedot on koottu kahteen sukukirjaan. Heljä Pullin toimittamina ovat ilmestyneet Sortavalan Pulli-suku I (1989) ja II (1998). Suvun ja sukulaisten vaiheista kertovan sekä sukuun liittyviä tarinoita sisältävän perinnekirjasarjan julkaiseminen aloitettiin sukukirjan ilmestymisen jälkeen. Nyt sukujuhlassa 2022 julkaistaan Perinnekirja 11.

Nämä sukuseuran perustehtävistä lähtevät toimintamuodot ovat tulevina vuosinakin keskeisiä sukuseuran toiminnassa. Tiedotusta lisäämällä ja uusia toimintamuotoja kehittämällä sukuseuran toimintaan pyritään saamaan mukaan entistä useampi sukuun kuuluva. Erityisesti nuoria halutaan innostaa mukaan yhteisiin tapahtumiin ja toimintaan. Tämän hetken yksi keskeinen tehtävä on sukututkimuksen jatkaminen. Nykyisten sukukirjojen tiedot ulottuvat vuoteen 1997. Sukutietojen päivitystyö on käynnissä.

Sukuseuran keskeiset toiminnat vuosina 2022-2023 ovat:

  • Perinnekirjojen julkaisemista jatketaan siten, että tavoitteena on julkaista uusi perinnekirja aina sukujuhlien yhteydessä. Sukuun kuuluvien aktiivisuutta kaivataan kuvamateriaalin ja tekstien saamiseksi. Erityisen tärkeää on saada Karjalaan, sotiin ja siirtolaisuuteen liittyvä perinnetieto talteen, kun Sortavalassa asuneita ja siirtolaisuuden kokeneita on vielä elossa. Samoin jälleenrakennuksen vaiheita ja arkielämää kuvaavia muisteluksia kootaan entistä aktiivisemmin. Nykypäivän tapahtumien ja kirjoitusten osuutta lisätään. Perinnekirja 11 julkaistaan sukuseuran 40-vuotisjuhlan yhteydessä ja siihen kootaan suvun ja sukuseuran vaiheita koko 40 vuoden ajalta.
  • Sukukirjojen markkinointia jatketaan tavoitteena, että mahdollisimman monella sukuun kuuluvalla on nämä perusteokset. Niissä on kattavasti sekä runsaalla kuva- ja tekstimateriaalilla täydennettynä kerrottu suvun jäsenistä ja heidän vaiheistaan. Sukutietojen päivitystyö on käynnistetty ja tavoitteena on ajan tasalla olevien sukutietojen julkaiseminen sukuseuran 40-vuotisjuhlan yhteydessä. Innostetaan suvun jäseniä lähisukua koskevien tutkimusten tekemiseen.
  • Sukutuotteiden valikoimaa arvioidaan ja täydennetään kysyntää vastaavalla tavalla.
  • Sukumatkojen toteuttamista Sortavalaan, muualle Karjalaan tai yhteisesti sovittavaan kohteeseen selvitetään. Matkat ovat hyvä keino sukuyhteyden lujittamiseksi ja uusien ystävyyssuhteiden solmimiseksi.
  • Pidetään sukuseuran 40-vuotisjuhla tammikuun viimeisenä viikonloppuna 2022 Karjala-talolla Helsingissä. Valmistellaan juhlaan monipuolinen ohjelma ja tiedotetaan juhlasta sukuseuraan ja sukuun kuuluville.
  • Sukuseuran kotisivut – www.sortavalanpullit.fi  – ovat monipuolinen ja ajankohtainen tiedotus- ja yhteydenpitokanava jäsenistöön. Kotisivun monipuolisuutta ja ajankohtaisuutta kehitetään edelleen. Tehostetaan sähköpostin ja internetin vuorovaikutteisten välineiden käyttöä tiedotus- ja työvälineenä. JäsentiedotePulletiininjakelua jäsenille jatketaan 2 krt./vuosi. Niihin kootaan tiedot ajankohtaisista tapahtumista ja tärkeistä sukua koskevista asioista. Sukuseuran facebook-sivustoa Sortavalan Pulli-suku kehitetään aktiivisena vuorovaikutuksen välineenä sukulaisten ja kaikkien suvusta kiinnostuneiden kesken. Käytetään kaikkia nykyaikaisia viestinnän välineitä sukuseuran tiedottamisessa ja yhteydenpidossa.
  • Karjalan Liiton ja Sukuseurojen keskusliiton toimintaan osallistutaan ja pyritään vaikuttamaan niin, että ne tukevat sukuseuran tavoitteiden toteutumista. Samoin pyritään saamaan vuosittain järjestettäville Karjalaisille kesäjuhlille ja Sortavalan pitäjäseuran juhlaan mahdollisimman paljon sukulaisia mukaan. Koronapandemian vuoksi kesäjuhlat on peruutettu 2020 ja siirretty 2021. Seuraavat Karjalaiset kesäjuhlat ovat Raumalla 18.-19-6-2022.
  • Uusia toimintamuotoja kehitetään niin, että yhä useampi sukuun kuuluva läheisineen haluaa liittyä sukuseuraan ja osallistua sen toimintaan. Valmistellaan ja toteutetaan jäsenhankintakampanja liittyen sukutietojen päivitykseen. Sukukokousten/-tapaamisten houkuttelevuutta parannetaan uusilla toteutustavoilla ja ohjelmilla. Nuorten toiminta- ja osallistumismahdollisuuksiin kiinnitetään erityisesti huomiota. Kaikki sukuun kuuluvat läheisineen kutsutaan mukaan kehittämään sukuseuran toimintaa sukuyhteyden lujittamiseksi ja toiminnan aktivoimiseksi.

Sukuseuran hallitus